Ibahagi ang inyong opinyon sa mga konsepto ng disenyo para sa 175th Street!

Para maisalin ang buong website na ito sa Tagalog (Filipino), i-click ang bar na “Select Language” sa kanang itaas. Maaari mong isalin ang website na ito sa mahigit na 100 na wika sa pamamagitan ng Google Translate.

Kung nais niyong makipag-usap sa Lungsod ng Shoreline o rebyuhin ang dokumento sa ibang wika, pakipadala ang inyong kahilingan kasama ang impormasyong pagkokontakan sa inyo sa email address sa ibaba o tawagan ang (206) 801-2700. Email: clk@shorelinewa.gov